içirmek işlik

  1. Haýsy-da bolsa bir suwuklygy içmäge bermek ýuwutdyrmak.

    • Doktor derrew Akmyrada derman içirdi-de: -- Hany munuň ejesi? -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Gep öwretmek, ynandyrmak.

    • Ol oňa aýtmaly zatlaryn aýdyp, eýýäm içirendir.