içýan

[içýa:n]

Zoologiýa Bognaýakly zäherli möjek.

  • Suwuň ortasyna baranlarynda içýan gurbaganyň arkasyndan çakypdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Ýazyň çykmagy bilen çölde ýylan, içýan ýaly mör-mörjekler-de görnüp başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)