1. Anatomiýa Göwrede aşgazanyň, içegäniň, böwregiň we ş. m. ýerleşen ýeri.

  • Gözüň agyrsa, eliňi çek, içiň agyrsa-damagyňy. (nakyl)

 2. Bir zadyň tutýan göwrümi, ortasy, zat sygyp, ýerleşip bilýän ýeri.

 3. Kömekçi söz rolunda.

  • Ol kabinetiň içinde iki ýana gezim etdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

iç dökmek

Ýüregiňdäki zatlaryň baryny aýtmak, bütin duýgularyňy beýan etmek, bir zat hakdaky pikiriňi doly aýtmak.

 • Durdy başga ýerde agzyna ykjam bolsa-da, Artyga içini dökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

iç gepletmek

Biri ýa-da bir zat barada pikir, alada edip, içiňden gürlemek daşyňa çykarmaň, öz-özüňden gürlemek.

 • Mährijemal içini gepledip, assa ýöräp, şol wagt top depip, oýna gyzan Kelçä ýakynlaşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

iç gysmak

Edere iş tapman ýa-da ýekelikden ýaňa karar tapyp bilmezlik.

iç ýakmak

Diýleni ters etmek, gahar getirmek, jana degmek, gynandyrmak.

 • Sen beýdip meniň içimi ýakmada, ynanmaly zada ynanaý! (N. Pomma, Egri Eýikmez)

içde it uwlamak

Ýaman ajykmak.

içi düşmek

Bir zadyň içi zaýalanmak, harap bolmak.

 • Aslynda, gawun-garpyz hem bişenden soň içi düşýändir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

içi pikirli

Etjegini içinde saklaýan, pikirini daşa çykarmaýan, içinden oýlanyp gören.

içi-içinden geçmek

 1. Birnäçe günläp iým ýa nahar iýmezlik.

  • Ol sygryň içi-içinden geçip dur.

 2. Horlanmak.

içi-içine sygmazlyk

Ylgamakdan ýa-da gahar-gazandan ýaňa çalt -- çalt dem almaklyk.

 • Ol içi-içine sygman, zordan gürledi.

içiň gorulmak

Gaty ajykmak.

 • Ol haçan içi gorlandan soň öýüne gaýdyp gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

içini üzmek

Bir zadyň esasy bölegini, köp essesini almak.

içiň ýanmak

Bir zadyň ahmyryny edip, gaharlanyp ýörmek.

içiňden geçip barmak

Gaty üşemek, ýiti täsir etmek.

içiňden saklamak

Aýan etmezlik, syr bildirmezlik.

içiňi boşatmak

içiňi çekmek

Bir zada geň galmak, haýran galmak zerarly demiňi içiňe dartmak.

 • Aýallar ol habary ilki eşidenlerinde, içlerini çekdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

içiňi it ýyrtmak

Ynjalyksyzlanmak, howlukmak, gyssanmak.

 • Onuň şu wagt içini it ýyrtýandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

içiňi sowatmak

Edeýin diýip, ýören zadyňy edip, ahmyrdan çykmak, keýpden çykmak.

 • Ony öz edeninden hem artygrak edip aldadyp şeýdip hem içimi sowatdym -- diýdi.

içiňi tutup galmak

Birinden ýa bir zatdan aldanmak.

içiňi urup galmak

Zadyňy ogurladyp, zadyňy giderip we ş. m. ýagdaýda gynanmak, gaty nebsiň agyrmak.


Duş gelýän formalary
 • iç-de
 • içde
 • içdedi
 • içden
 • içdi
 • içdigi
 • içdigim
 • içdik
 • içdikden
 • içdiler
 • içdim
 • içdimi
 • içdiňiz
 • içdiňmi
 • içdäki
 • içe
 • içem
 • içi
 • içidi
 • içidir
 • içim
 • içimde
 • içimdedir
 • içimden
 • içimdenem
 • içimdäki
 • içime
 • içimi
 • içimiz
 • içimizde
 • içimizden
 • içimize
 • içimizem
 • içimizi
 • içimiň
 • için
 • içinde
 • içindedi
 • içindedir
 • içindemikä
 • içinden
 • içindenem
 • içindenmi
 • içindäki
 • içindäkiler
 • içine
 • içinem
 • içini
 • içiniň
 • içiniňem
 • içiň
 • içiňde
 • içiňden
 • içiňdäki
 • içiňe
 • içiňem
 • içiňi
 • içiňiz
 • içiňizde
 • içiňizden
 • içiňize
 • içler
 • içlere
 • içleri
 • içlerin
 • içlerinde
 • içlerindedi
 • içlerinden
 • içlerindenem
 • içlerindäki
 • içlerine
 • içlerini
 • içleriniň
 • içli
 • içlige
 • içligi
 • içligini
 • içliginiň
 • içlik
 • içlikden
 • içmiş