hurma

Botanika Käbir Gündogar ýurtlarda bitýän mämişi-gyzyl reňkli, süýji miwe getirýän agaç we onuň miwesi.

  • Gözel tebigatly Gruziýa ajaýyp kurortlary bilen, limony, hurmasy bilen dünýä meşhurdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Müsürde hurma palmalarynyň we akasiýalarynyň tokaýlary bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)