humaý

[huma:ý]

  1. Gadymy düşünjä görä, kimiň üstüne «kölege» düşse, şol adam «şa bolýarmyş» diýilýän fantastik guş.

  2. Göçme manyda Örän owadan gelşikli, görmegeý.

    • «Batyr bol» diýipdiň, saňa bakamda, Humaý gözden akýan ýaşlaryň bilen. («Sowet Türkmenistany» gazýeti)