hokurdan

Kürüme, hine, gömlen gurruga we ş. m. suw gidip emele gelýän deşik, suw giden çukur.

  • Dyňzap duran ägirt bendiň birdenkä hokurdan açysy ýaly, seniň hem oslagsyz wagtda duýdansyz başagaýlygyň üstünden barmagyň geň zat däldir. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
  • hokurdana
  • hokurdanlar
  • hokurdanlaryň
  • hokurdany
  • hokurdanyňam