hokga

  1. Oýulan ýer, deşik.

  2. Göçme manyda Geň-taň zat.

hokga çykarmak

Ilde ýok bolgusyz bir ters zat etmek, ýok zady oýlap tapmak.

  • Täzegül, sen haçan görseň täze bir hokga çykarýarsyň. (B. Seýtäkow, Powestler)

  • Sen özbaşyňa hokga çykarmakçy bolýarsyň öýdýän! («Sowet edebiýaty» žurnaly)