hoşlamak işlik

Gowulygy göwnüňe jaý bolmak, gowudygyny makullamak, makul bilmek.

göwün hoşlamak

seret göwün

  • Göýä kyssaçy dek göwnüni hoşlap, Gazýet okadykça gülýärdi gözi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýeňişler goýnunda göwnün hoşlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)