hoşlaşmak işlik

  1. Biriniň ýanyndan aýrylyp gideniňde, ugradanyňda we ş. m. ýagdaýda «hoş, sag bol» diýişmek, hoş arzuw edişmek, sagbollaşmak.

    • Durdy oturanlar bilen hoşlaşdy-da, çykyp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Oňun bilen indiki duşuşyga çenli çynlakaý hoşlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gepleşik dili Giden zatdan el üzmek, gitse-gitsin diýip razy bolmak.