hoş hoş

 1. «Bolýar, ýagşy» diýen many aňladýan jogap sözi.

  • Hoşuň atasy ölmändir. (nakyl)

 2. Gowy, mazaly, ýagşy, ýakymly, ýaramly, mylaýym.

  • Garaderwüş hoş görnüşli ýigit. (K. Işanow, Watan üçin)

  • Bir günüm-hoş günüm. (nakyl)

 3. Hoşlaşylanda «sag bol» diýen manyda aýdylýan söz.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem hoş - hoşum, hoşuň.

hoş geldiňiz, sapa geldiňiz!

Hoş niýet bilen myhman garşylananda aýdylýan aňlatma.

hoş ýakmak

Ýakymly, mylaýym görmek, oňat heser etmek.

 • Ter gülleriň ysy hoş ýakýar jana. (N. Omadow, Wagt Güneşi)


Duş gelýän formalary
 • hoşa
 • hoşdugy
 • hoşdugyny
 • hoşdur
 • hoşdy
 • hoşlugy
 • hoşlugyndandyr
 • hoşluk
 • hoşlukda
 • hoşlukdy
 • hoşly
 • hoşudyr
 • hoşum
 • hoşuma
 • hoşuna
 • hoşundadyr
 • hoşuny
 • hoşuň
 • hoşuňa
 • hoşy