het at

  1. Dereje, çäk, çen, çak, ýagdaý, kada.

    • Artyk özüni rahat saklamaga näçe çalyşsa-da, birdenkä soňky hetde ýetenini duýman galdy. Şu mähriban sözleriň meni çagalyk hetdine eltdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Öz hetdiňden aşdyň, alaryn janyň. («Görogly» eposy)

    • Potdy, hetdiňi tana! Öwlen oglan-öňi hapalar etme! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Milt, ygtyýar, gaýrat.

    • Hetdiň bolsa, bäri gel!