hernä her‧nä

  1. Işiň amala aşmagy arzuw edilip aýdylýan ownuk bölek.

    • Hernä, sag-aman gaýdyp gelsinler-dä! -- diýip dileg etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Her wagt, hemişe, mydama.

    • Bu ikisi maslahaty hernä çaý başynda bererdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  3. Her niçik bolsa-da, her hili bolsa-da.

    • Hernä işde ýalňyşlyk goýbermejek boluň!


Duş gelýän formalary
  • hernäçe