hergiz her‧giz

[hergi:z]

Hiç haçan, asla, düýbünden, bütinleý.

  • Hergiz özleriniň iberjek gümany barmy? (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Bilýärin, razy bolmaz ol hergiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • hergizem
  • hergizler