hergiz

[hergi:z]

Hiç haçan, asla, düýbünden, bütinleý.

  • Hergiz özleriniň iberjek gümany barmy? (A. Gowşudow, Eserler)

  • Bilýärin, razy bolmaz ol hergiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)