hepde

Duşenbe bilen ýekşenbe aralygyndaky ýedi güne deň bolan wagt birligi.

  • Näzik her hepde-de diýen ýaly, Hoşgeldiniň yzyndan hat iberýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Şu teklip, şu pikir mundan bir hepde öň bolan bolsa bolmaýarmy? ! -- diýip ökündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)