heneklemek işlik

Gözüň bir zady açyk, dury görmän, gubar inen ýaly çala görmek, gözüň öňi gamaşmak.

  • Men sizi bir gören adamyma meňzedýärin welin, nirede görenimi ýadyma salyp bilemok, belki, ýa-da meniň gözüm henekleýändir! -- diýdi. (A. Gowşudow, Eserler)