hemle hem‧le at

Gaharly edilýän abaý-syýasat, urulýan azm, gahar.

 • Guzubaýew şeýle belent äheň bilen hemle etdi welin, onuň sesi garjygyp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

hemle urmak

Gaharly geplemek, azm urmak, dazarylmak.

 • Halnazar ýogyn, garyljyk ses bilen hemle urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olar gele-gelmäne hemle urdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • hemleden
 • hemleler
 • hemlelerine
 • hemleleriňiz
 • hemleli
 • hemlesi
 • hemlesine
 • hemlesini
 • hemlesiniň
 • hemläniň