hemle at

Gaharly edilýän abaý-syýasat, urulýan azm, gahar.

  • Guzubaýew şeýle belent äheň bilen hemle etdi welin, onuň sesi garjygyp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

hemle urmak

Gaharly geplemek, azm urmak, dazarylmak.

  • Halnazar ýogyn, garyljyk ses bilen hemle urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar gele-gelmäne hemle urdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)