heň1 at

Belli bir saz owazyny emele getirýän, sazlaşykly çykýan ses.

  • Bagşy ilki bilen pessaý heňe tutup, Nowaýydan birnäçe heň aýtdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Özüniň köne tamynda arkaýyn heň edýän ogluna Garlynyň gahary geldi. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Heňini bilseň «Mürzeweli» hem bir aýdym. (nakyl)

bir heň gaçyrmak

Saz guralynda bir heňi ýerine ýetirmek, bir heň çalmak.

bir heňe tutmak

Şol bir aýdan tadyňy gaýtalap oturmak, başgalaryň aýdanyna gulak asmazlyk.

heň çekmek

Hiňlenip aýdym aýtmak.

heň2 at

Zaýalanyp, çüýräp, nemli zadyň ýüzünde emele gelýän kerebe meňzeş çygly pos, mikroskopik kömelekler, pilis.

  • Olar heň basan çöreklerini torbalaryndan çykardylar.