hazzar haz‧zar

[hazza:r]

Könelişen söz Ölümiň öýünde, kynlyk bilen, zordan.

  • Uly kyrkyna ýatmanka, gurçugymyza bir emgek sataşdy, hazzar planymyzy doldurdyk. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Hazzar diňe on-on bäş ädim ýakyn gelip garan adam bu ýeriniň aýratyn bir tutumyň-desganyň düýbüdigine gözüni ýetirip biljekdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)