hasanaklamak işlik

Alňasaklyk bilen çalt hereket etmek, howlukmaç hereket etmek, aladaly çalasyn ýöremek.

  • Aljyraňňylyga düşen Gulluhan bir zat aýtmak niýeti bilen hasanaklap galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biri hasanaklap, yzymdan ýetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)