harasat

[harasa:t]

 1. Tozan gatyşykly güýçli ýel, gaý, tupan.

  • Güýçli harasat turup, çöwşi gazygyn gopardy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Gije çapgyn şemal harasat turzup, Agyr gary ýerden göge sowurýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Gowga, jenjel, uruş, söweş.

  • Sen alyny gara, şol harasat gopan ýylda, özüň nämedigiňi tanadyp gitdiň. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Duşmanyň başynda gopdyrys harasat. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Adamda ýüze çykýan güýçli alada, howsala.

  • Onuň gyzgyn çaýdan, agyr aýdan çygjaran tenine biraz şemal çalsa-da, ýüreginden turan harasada ondan teselli bolmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem harasat - harasady.


Duş gelýän formalary
 • harasada
 • harasadam
 • harasady
 • harasadym
 • harasadyna
 • harasadyndan
 • harasadyny
 • harasadynyň
 • harasadyň
 • harasatda
 • harasatdan
 • harasatdyr
 • harasatlar
 • harasatlara
 • harasatlardan
 • harasatlaryndan
 • harasatlarynyň
 • harasatlaryň
 • harasatly
 • harasatlylyk
 • harasatsyz
 • harasatsyzlyk