haraý ha‧raý

Kömek, goldaw, ýardam.

  • Mundan aňryk gitse, hiç kimdem haraý ýoklugyna düşündi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Atalow haraý isleýän ýaly, onuň ýüzüne naýynjar seretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • haraýdyr
  • haraýym