hapa

 1. Arassa däl, tämiz däl, bulam-bujar, nejis, kirli.

  • Goçmyradyň aýaly jaýyny hapa saklamaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Kürümden çykan dek hapa ýüzleri, içeni bermeýär ygtyýar oňa. («Tokmak» žurnaly)

 2. Süpürilip toplanan, bir ýere üýşürilen taşlandy, galyndy, dargaşyp ýatan, galan-gaçan, gyýkyndy zatlar.

  • Ýel her näçe güýçli bolsa-da, ähli hapany öz ugry bilen äkidip bilmeýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Süpürilip toplanan hapalary ýörite ýaşçiklere dökmeli.

 3. Ýuwundy, galyndy, dökündi.

 4. Kir, çyrşak.

 5. Erbet, ýaman, gödek.

  • Sen doňuz, haramzada -- diýip, hapa sögünçler bilen ýaman-ýaman sögýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

hapa bolmak

 1. Başga zatlar goşulyp, zaýa bolmak, hapalanmak.

  • Eger-de skwažina nebiti gum bilen ýa üýk bilen gatyşdyryp berýän bolsa, onda şujagaz nebit hapa bolardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Keýpiň bozulmak, gussa çekmek, gamlanmak, gaýgylanmak.

  • Ol Aman dagyny ýatlap, has hem hapa boldy. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

hapa bulaşmak

 1. Üst-başyňy hapalamak, kir etmek.

 2. Erbet işe bulaşyp, biabraý bolmak.

  • Gör, hiç kim seniň hapaňa bulaşasy gelenok! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)