hammal

[hamma:l]

Kireýine kişiniň ýüküni daşaýan, hammalçylyk edýän adam.

  • Diňe arkasy palanly, üst-başlary sal-sal hammallar, ol wagonda- bu wagona sölpüldeşip, çem geleni gadyr bilen garşylamaga häzirdiler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)