hammal ham‧mal

[hamma:l]

Kireýine kişiniň ýüküni daşaýan, hammalçylyk edýän adam.

  • Diňe arkasy palanly, üst-başlary sal-sal hammallar, ol wagonda- bu wagona sölpüldeşip, çem geleni gadyr bilen garşylamaga häzirdiler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • hammala
  • hammallar
  • hammallyk
  • hammaly
  • hammalyň