ham

[ha:m]

 1. Sygyr, düýe, ýaby we ş. m. mallaryň tüýi, ýüňi bilen soýlup alnan derisi.

  • Siz ölen mallaryňyzyň hamyny ýok etmäň! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. seret deri

  • Gar ýaly ak alkymlarynyň hamy garalypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýazbibiniň ýaňaklarynyň hamy bir dartylyp, bir ýazylyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ýörite işlenip taýýarlanylan gön.

  • Skiflerde hamdan ýasalan gaplar bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)

 4. Dialektal söz seret çig

hamy galňamak

Diýlen-aýdylany ýüze almazlyk.

hamyny soýmak

Ezýet berip horlamak, öldürmek, talamak.

 • Bular tüýs biziň hamymyzy soýýarlar. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)