halwa

Süýt, künji, şeker garylyp taýýarlanylýan gaty massa görnüşli süýji iýmit.

  • Haýsy zat göwnüne ýarasa: Halwamy, üzümi gant-nabatymy-urardy çaňňalagy. («Görogly» eposy)

  • Halwany hekim iýer, şallagy ýetim. (nakyl)