halka hal‧ka

 1. Ýüpüň, sapagyň ujunda bir zadyň daşyna geýdiräýer ýaly edilip baglanýan bagyň bir görnüşi.

  • Ýüpüň bir ujuny halka et-de, gazykdan ildir!

 2. Iki ujy biri-birine berkidilen tegelek.

  • Zynjyryň bir halkasy açyldy.

 3. Sport termini Gimnastika maşklary ýerine ýetirilýän, ýüpüň ujuna berkidilen sport enjamy.

  • Biri gollaryna bar güýjün berip, Halkada göwresin mäkäm saklaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Birnäçe zady ildirmek, düzmek üçin ulanylýan, simden ýasalan tigirçek.

  • Ol jübüleriniň birinden halka düzülen bir topar açar çykaryp, gulpy açjak boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Gepleşik dili Aýlaw, töwerek.

 6. Bir topar adamlaryň üýşen märekesi, üýşmegi, döwre.

  • Ýaş ýigitler ýene gelşip, oturylyşyk halkasyna goşuldylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýeňsede ýatan duşman halkasyny böwseris. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 7. Weterinariýa Düýäniň bokurdagyndan süňk döräp dem almasyny kynladýan, bokurdagyny bogýan kesel.


Duş gelýän formalary
 • halka-da
 • halkada
 • halkadaky
 • halkadan
 • halkadyr
 • halkalar
 • halkalara
 • halkalarda
 • halkalardan
 • halkalary
 • halkalaryna
 • halkalarynda
 • halkalaryndaky
 • halkalaryndan
 • halkalaryny
 • halkalarynyň
 • halkalaryň
 • halkalaýyn
 • halkaly
 • halkam
 • halkamdan
 • halkany
 • halkanyň
 • halkasam
 • halkasy
 • halkasydy
 • halkasydyr
 • halkasyn
 • halkasyna
 • halkasynda
 • halkasyndan
 • halkasyny
 • halkasynyň
 • halkaň
 • halkaňda
 • halkaňy