halka

 1. Ýüpüň, sapagyň ujunda bir zadyň daşyna geýdiräýer ýaly edilip baglanýan bagyň bir görnüşi.

  • Ýüpüň bir ujuny halka et-de, gazykdan ildir!

 2. Iki ujy biri-birine berkidilen tegelek.

  • Zynjyryň bir halkasy açyldy.

 3. Sport termini Gimnastika maşklary ýerine ýetirilýän, ýüpüň ujuna berkidilen sport enjamy.

  • Biri gollaryna bar güýjün berip, Halkada göwresin mäkäm saklaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Birnäçe zady ildirmek, düzmek üçin ulanylýan, simden ýasalan tigirçek.

  • Ol jübüleriniň birinden halka düzülen bir topar açar çykaryp, gulpy açjak boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Gepleşik dili Aýlaw, töwerek.

 6. Bir topar adamlaryň üýşen märekesi, üýşmegi, döwre.

  • Ýaş ýigitler ýene gelşip, oturylyşyk halkasyna goşuldylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýeňsede ýatan duşman halkasyny böwseris. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

 7. Weterinariýa Düýäniň bokurdagyndan süňk döräp dem almasyny kynladýan, bokurdagyny bogýan kesel.