haksyz-hukuksyz hak‧syz-hu‧kuk‧syz

[haksyz-huku:ksyz]

Haky bolmadyk, ygtyýarsyz.