haksyz-hukuksyz

[haksyz-huku:ksyz]

Haky bolmadyk, ygtyýarsyz.