hak hak 1 at

 1. Çyn, dogry, hakykat, mamla.

  • Heý, gepiň hak çykan wagty boldymmy? (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Bu gürrüň hakmy, nähakmy, onçasy mälim däl. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Tüýs, hakyky.

 3. Ygtyýar, hukuk.

  • Her bir adamynyň agaç çapmaga haky bar ekeni. (Orta asyrlar taryhy)

  • Öz söýgüsine wepadar, ykraryna berk, päk kalply bir söýgüli tapan bolsaň, meniň ol ara düşmäge hakym ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Hakykata laýyk gelýän, adalatly, ýerlikli, dogry.

  • Siziň ony urýanyňyzy kim hak diýip bilse, şol adamyny meniň ýanyma alyp geliň! (Myraly)

 5. Dini söz seret hudaý

  • Men onuň hojalyk işlerine gatyşmagymy bes etdim we onuň işlerini (özüni-de) haka tabşyrdym. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

hak gözünden eşitmek

seret göz

 • Hak gözünden eşitdiňmi? -- diýip, ol ýigide seretdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

hak öýüne barmak

Könelişen söz seret barmak

hak hak 2 at

 1. Edilýän işe, çekilen zähmete tölenýän pul, aýlyk-günlük, muzd, töleg.

  • Olar talaban durup, goýun bakyp alan haklarynyň hem bir köpügini sowman, kakasyna getirip tabşyrardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gowy işleseň, hakyňy hem artdyryn, geýim-gejim hem ederin. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 2. Bölünişikde ýetýän paý, ülüş, bölek.

  • Ol hemme zatdan hakyny aljak bolup, iki elini ýaryşdyryp işleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Mirasdan ýumruk ýetse-de hakyňy al. (nakyl)

 3. Alynmaly zat, öz zadyň, algy.

  • Ol hiç kim bilen höwesjeň gürleşmän, degşip-oýnaşman, birinde haky köýen ýaly sortdurylyp, gyşarylyp ýörýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ala gargada hakym bolsa, gyş gelmese, ýaz geler. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • hak-da
 • haka
 • hakam
 • hakda
 • hakdady
 • hakdadygy
 • hakdadygyny
 • hakdadyr
 • hakdaky
 • hakdamy
 • hakdan
 • hakdy
 • hakdygyna
 • hakdyr
 • haklar
 • haklara
 • haklarda
 • haklary
 • haklaryna
 • haklarynda
 • haklaryndan
 • haklaryny
 • haklarynyň
 • haklaryň
 • hakly
 • haklydy
 • haklydyr
 • haklydyrlar
 • haklygyň
 • haklyk
 • haklylygy
 • haklymyzyň
 • haklynda
 • haklyň
 • hakmy
 • haksyz
 • haksyzlygyna
 • haksyzlygyň
 • haksyzlyk
 • haky
 • haky-da
 • hakydam
 • hakydy
 • hakydyr
 • hakym
 • hakymam
 • hakymda
 • hakymdan
 • hakymy
 • hakymydy
 • hakymyz
 • hakymyzy
 • hakymyň
 • hakyn
 • hakyna
 • hakynam
 • hakynda
 • hakyndady
 • hakyndadyr
 • hakyndaky
 • hakyndan
 • hakyny
 • hakynyň
 • hakyň
 • hakyňa
 • hakyňda
 • hakyňdan
 • hakyňy
 • hakyňyz
 • hakyňyzy