hadysa

[ha:dy:sa]

Bir zadyň adatdaky ýagdaýyny, gidişini bozýan waka.

  • Ýene biri özüniň öýi sebäpli başga hili hadysany başyndan geçirenini gürrüň berdi. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Gün şöhlesi iň peýdaly hadysalaryň biridir. («Mydam Taýýar» gazýeti)