hada

[ha:da]

Uzyn syrdam agaç, ýaba.

  • Aýdaw kör eline hadasyny alyp çykdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Hada dikilip edilen galalary-da, diwarlary-da uzakdaky ullakan ýangynyň ýalkymy bilen öçügsi yşyklanyp görünýärdi. («Edebiýatdan Hrestomatiýa»)

hada paýlanyşygy

Ýer ölçeýän atanak agaç bilen ýer bölünişigi.

  • Suw sanaşygynda, hada paýlanyşygynda agzyňyz mumly ýaly jyňkyňyzy çykaraňzok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)