haýyrsyz sypat

  1. Peýda bermeýän, haýyr etmeýän, kömek etmeýän, nepsiz, bähbitsiz.

    • Ol menden gözüniň gytaklaryny aýyrman ýören adamlar gaty haýyrsyz adamlar eken. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Peýdasyz, gazançsyz, girdejisiz (söwda-satyk hakda).