haýykdyrmak işlik

Birinden ýa-da bir zatdan heder etdirmek, haýran galdyrmak, sustuny basmak, geňirgetmek.

  • Pökgi wala bolsa ikirjiňlän adamlary gürrüň bilen haýykdyrjak. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biý, täjir, sen gideňde, bujagaz çaga bu gün-erte boljak bolup durmanmydy näme?! -- diýip, ärini haýykdyrypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • haýykdyrdy
  • haýykdyrjak
  • haýykdyryp
  • haýykdyrypdyr