haýdan-haý haý‧dan-haý

Ur-tut, tizlik bilen, çalt, basym.

  • Artyk Aşyr dagynyň hataryna haýdan-haý goşulaýmaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Haýdan-haý onuň ýüzüne sowujak suw sepiň! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)