haýdamak haý‧da‧mak işlik

 1. Çalasyn hereket etmek, çalt gitmek, çalt iş etmek, depgini güýçlendirmek.

  • Ol Dürnabadyň haýdaýan ellerine ýene syn edip durdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Haýdaň, oglanlar, agşama çenli gutaralyň! («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýatmaň, ýapyşyň işe, işe haýdamak gerek. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 2. Çalt sürmek, gyssagly kowup alyp gitmek.

 3. Howlukmaç ýöräp gitmek, ylgap gitmek, çalt ýöremek.

  • Halnazaryňka bakan haýdap barýan Umsagül hem gygyryp geçdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garly ussa hem ýoluň gönüsi bilen öz öýüne baka haýdady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. Kowup goýbermek, kowmak.

  • Men seni şu wagtyň özünde ýeňsäňden itip haýdajak. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • haýdady
 • haýdadylar
 • haýdadym
 • haýdajak
 • haýdamaga
 • haýdamak
 • haýdamakdan
 • haýdamaly
 • haýdan
 • haýdana
 • haýdanda
 • haýdanlar
 • haýdanymyzyň
 • haýdap
 • haýdapdyr
 • haýdar
 • haýdasa-da
 • haýdasalaram
 • haýdasaň
 • haýdaýan
 • haýdaýar
 • haýdaýardy
 • haýdaýardylar
 • haýdaýarlar
 • haýdaýmasaňyz
 • haýdaň