hürri

Ogryn, gizlin (guzlaýan towuk, mal hakda).

  • Biziň towugymyz hürri guzlaýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem hürri - hürrüde, hürrüler, hürrüsi.