hülli-hülli

hülli-hülli etmek

Çaganyň göwün diýen zadyny, islegini kanagatlandyryp, lälik saklamak, läliksiretmek.

  • Hülli-hülli edip kemala getiren, seniň üçin janyny gurban etmäge taýýar enäniň göwnüni ýykmakdan, has-da beteri ony urmakdan pis zat ýok bolsa gerek. («Pioner» žurnaly)