hüjre

Medrese talyplarynyň sowat öwrenýän we ýaşaýan, depesi gupba görnüşli jaýlary.

  • Keminä bu şähere baryp, özbaşyna hüjre tutup okabermek başartmaýar. («Edebiýat»)

  • Molla Oraz bir hüjrede iki bolup ýaşaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)