hüşür

Dini söz Hojalygyňdaky emlägi pula, mala öwreniňde, bir ýylda 40-dan bir bölegine düşýän salgyt.

  • Könäniň galyndysy bolan hüşür bermeklik biziň aramyzdan ýok bolup gitdi.