höwürtge

Guşlaryn ýumurtgalaýan we çaga çykarýan ýeri.

  • Wepanyň gürrüňine görä, olar kemerlerden algyr guşlaryň höwürtgesini gözläp ýörkäler, bu ogryn çykalga tapylypdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)