hödürlemek hö·dür·le·mek işlik

 1. «Al, iý» diýip, nahar iýmegini soramak, hödür etmek, hormat, hezzet etmek.

  • Ussa aga, ynha demlije çaý! -- diýip, özüniň içmän goýan çaýyny hödürledi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Mister Nelson stoluň üstünde ýatan sigary alyp, Ahmede hödürledi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Özüňde bar bolan bir zady biriniň almagyny ündemek.

  • Köne pikir bolup, men näme saňa altmyş ýaşly gyz hödürledimmi-ýa heleý üstüne heleý al diýdimmi? (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Elbetde, ol galyň hödürläp bilmez, ikiňiz hem täze döwrüň adamy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • hödürledi
 • hödürledi-de
 • hödürledik
 • hödürlediler
 • hödürledimmi
 • hödürlejegem
 • hödürlejek
 • hödürlejekdigini
 • hödürlejekdiklerini
 • hödürleme
 • hödürlemedi
 • hödürlemegi
 • hödürlemegine
 • hödürlemegiň
 • hödürlemejekdigini
 • hödürlemek
 • hödürlemekde
 • hödürlemekden
 • hödürlemekdir
 • hödürlemeklige
 • hödürlemekligi
 • hödürlemekligiň
 • hödürlemeklik
 • hödürlemekçi
 • hödürlemeler
 • hödürlemeleri
 • hödürlemeli
 • hödürlemelidir
 • hödürlemelidirler
 • hödürlemersiňiz
 • hödürlemesi
 • hödürlemez
 • hödürlemezden
 • hödürlemeýän
 • hödürlemeýär
 • hödürlemeýärler
 • hödürlemäge
 • hödürlemän
 • hödürlemändigi
 • hödürlemändir-de
 • hödürlemäni
 • hödürlemäniň
 • hödürlese
 • hödürleseler
 • hödürlesem
 • hödürleseň
 • hödürleýän
 • hödürleýändigi
 • hödürleýändigini
 • hödürleýändir
 • hödürleýänler
 • hödürleýär
 • hödürleýärdi
 • hödürleýärdiler
 • hödürleýärin
 • hödürleýäris
 • hödürleýärler
 • hödürlämok
 • hödürlän
 • hödürlände
 • hödürländigi
 • hödürländigine
 • hödürländigini
 • hödürländiklerini
 • hödürläne
 • hödürläni
 • hödürläninden
 • hödürläniň
 • hödürläniňde
 • hödürlänleri
 • hödürlänlerinde
 • hödürlänleriň
 • hödürläp
 • hödürläpdi
 • hödürläpdiler
 • hödürläpdir
 • hödürläpdirler
 • hödürlär
 • hödürlärin
 • hödürläris
 • hödürlärler
 • hödürläň