gyzykmak gy‧zyk‧mak işlik

 1. Höwes bilen, yhlas bilen ýapyşmak, üns bermek, höweslenmek, gyzyklanmak.

  • Iki atyň haýsynyň ökde çykjagyna hemmeler gyzygýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Süri boljak diýeniňiz dogry welin, sakçy goýup arkaýyň bolsaňyz, goýan sakçyňyz uklar ýa-da ota gyzygar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Azajyk dymandan soň, ol hem podpolkownigiň gyzygan sowallaryny berip başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol oglan gyzygyp oýnaýardy. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Möwç almak, gyzmak.

  • Olaryň arasynda gürrüň gyzykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzykmak - gyzygýar, gyzygar, gyzygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gyzygam
 • gyzygan
 • gyzyganlary
 • gyzygar
 • gyzygarlar
 • gyzygyp
 • gyzygypdylar
 • gyzygypdyr
 • gyzygyň
 • gyzygýan
 • gyzygýanyndandyr
 • gyzygýar
 • gyzygýardy
 • gyzygýardylar
 • gyzykdy
 • gyzykdylar
 • gyzykdym
 • gyzykdymy
 • gyzykmadyk
 • gyzykmagyn
 • gyzykmak
 • gyzykmaklyk
 • gyzykmaly
 • gyzykmasy
 • gyzykmaýanyny
 • gyzyksaň
 • gyzyksyn