gyzyklanmak işlik

Bir işi bilmekde, etmekde de güýçli höwes döremek, meşgul bolmak, höweslenmek.

  • Ýeri, ýeri yzyny aýt-la! -- diýip, Derýaguly gyzyklandy. («Kolhoz günleri»)

  • Gürrüňçilik hem durdugyça gyzyklanýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Puşkiniň çeper edebiýat bilen gyzyklanmagy günsaýyn artýardy. («Edebiýat»)

  • Belki, bu mesele bilen başga-da gyzyklanýan adamlar bardyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)