gyzykdyrmak işlik

  1. Biriniň bir zada bolan höwesini artdyrmak, höwesini güýçlendirmek, gyzyklandyrmak.

    • Artyk Babalynyň bir nätanyş milisionere gerekligi Iwan Timofeýewiçi has hem gyzykdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Artyk, öz ýüregini açyp, bütin ýagdaýlary mälim etdi-de, ony özüne gyzykdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Üstlerine abanyp gelýen ullakan howp olaryň hiç birini gyzykdyrman, ownuk meseleler barada bolgusyz gürrüň etdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Öjükdirmek, hyjuwyny artdyrmak.