gyzykdyrmak gy‧zyk‧dyr‧mak işlik

 1. Biriniň bir zada bolan höwesini artdyrmak, höwesini güýçlendirmek, gyzyklandyrmak.

  • Artyk Babalynyň bir nätanyş milisionere gerekligi Iwan Timofeýewiçi has hem gyzykdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk, öz ýüregini açyp, bütin ýagdaýlary mälim etdi-de, ony özüne gyzykdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Üstlerine abanyp gelýen ullakan howp olaryň hiç birini gyzykdyrman, ownuk meseleler barada bolgusyz gürrüň etdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Öjükdirmek, hyjuwyny artdyrmak.


Duş gelýän formalary
 • gyzykdyran
 • gyzykdyrdy
 • gyzykdyrdy-da
 • gyzykdyrjak
 • gyzykdyrmak
 • gyzykdyrman
 • gyzykdyryp
 • gyzykdyrýar
 • gyzykdyrýardy
 • gyzykdyrýarlar