gyzyk at

Keýpli, hezil, geň.

  • Meseläniň gyzyk ýeri biziň zagyrdyklaşanymyzda däl. («Tokmak» žurnaly)

  • Wepanyň goşgular ýazýan depderiniň içinden şeýle bir gyzyk zat çykdy: bir tegelek ýüpek mata, onuň iki ýan tarapyna-da keşde edilipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ikisiniň açan gürrüňi gyzyk, Bir-biriniňkä düşmez, haýsynda ýazyk. («Oktýabr ýalkymy»)

  • Sen gaty gyzyk adam. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzyk - gyzygy.