gyzyk gy‧zyk at

Keýpli, hezil, geň.

 • Meseläniň gyzyk ýeri biziň zagyrdyklaşanymyzda däl. («Tokmak» žurnaly)

 • Wepanyň goşgular ýazýan depderiniň içinden şeýle bir gyzyk zat çykdy: bir tegelek ýüpek mata, onuň iki ýan tarapyna-da keşde edilipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ikisiniň açan gürrüňi gyzyk, Bir-biriniňkä düşmez, haýsynda ýazyk. («Oktýabr ýalkymy»)

 • Sen gaty gyzyk adam. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzyk - gyzygy.


Duş gelýän formalary
 • gyzygam
 • gyzygy
 • gyzygyn
 • gyzygyna
 • gyzygynamy
 • gyzygyny
 • gyzygynyň
 • gyzygyň
 • gyzykdy
 • gyzykdylar
 • gyzykdym
 • gyzykdymy
 • gyzykly
 • gyzyklydy
 • gyzyklydyr
 • gyzyklylaryny
 • gyzyklylarynyň
 • gyzyklylygy
 • gyzyklylygymy
 • gyzyklylygyny
 • gyzyklylygynyň
 • gyzyklylygyňyzam
 • gyzyklylyk
 • gyzyklymy
 • gyzyklymyka
 • gyzyklysam
 • gyzyklysy
 • gyzyksyz
 • gyzyksyzdy
 • gyzyksyzlyk