gyzmak gyz‧mak işlik

 1. Temperatura, gyzgynlyk derejesi ýokary galmak.

  • Gün dogup, eýýäm howa gyzyp ugrapdy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Dargursaklyk etmek, gaharyň gelmek, girriklik etmek.

  • Ol tiz gyzýardy, sözleýärdi, öýkeleýärdi, tiz-de sowaýardy, mylaýymlanýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Nädogry işe ganym gyzyp başlady. («Tokmak» žurnaly)

 3. Göçme manyda Gyzgalaňly bolmak.

  • Bazar ýaňyja gyzyp başlanda, Myrat ýolagçylaryň gelmegine garaşýardy. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Göçme manyda Bir zada gaty höweslenmek, höwesiň artmak.

  • Köplük bugdaýa gyzar-da esasy mesele zyýan berer.

çeti gyzmak

Gahary gelmek, gaharlanmak.

kelle gyzmak

seret kelle

pula gyzmak

seret pul

 • Pula gyzyp, satma meni mal ýaly. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • gyzam
 • gyzan
 • gyzanda
 • gyzandan
 • gyzanlary
 • gyzanlarynyň
 • gyzanok
 • gyzansoň
 • gyzanyny
 • gyzanyňy
 • gyzar
 • gyzar-da
 • gyzardy
 • gyzardymy
 • gyzaryna
 • gyzdy
 • gyzdy-da
 • gyzdygy
 • gyzdygym
 • gyzdygyna
 • gyzdygyny
 • gyzdygyça
 • gyzdygyňy
 • gyzdylar
 • gyzdym
 • gyzdyr
 • gyzdyň
 • gyzgyn
 • gyzjakdygyna
 • gyzjakdygyny
 • gyzlary
 • gyzlarydyr
 • gyzlarym
 • gyzlarymdan
 • gyzlarymy
 • gyzlarymyz
 • gyzlarymyzy
 • gyzlarymyzyň
 • gyzlarymyň
 • gyzlarynda
 • gyzlaryndan
 • gyzlaryny
 • gyzlarynyň
 • gyzlaryň
 • gyzlaryňy
 • gyzlaryňyz
 • gyzlaryňyzy
 • gyzlaryňyzyň
 • gyzlygy
 • gyzlygydyr
 • gyzlygymy
 • gyzlygyny
 • gyzlygynyň
 • gyzlygyňdan
 • gyzlyk
 • gyzma
 • gyzmady
 • gyzmadyk
 • gyzmaga
 • gyzmagy
 • gyzmagyna
 • gyzmagynda
 • gyzmagyndan
 • gyzmagyndanmy
 • gyzmagyny
 • gyzmagynyň
 • gyzmak
 • gyzmakdan
 • gyzmaklyga
 • gyzmaklygy
 • gyzmaklygyna
 • gyzmaklygyny
 • gyzmaklygyň
 • gyzmaklyk
 • gyzmaklykdan
 • gyzmalary
 • gyzmalaryny
 • gyzmaly
 • gyzmalyk
 • gyzman
 • gyzmanda
 • gyzmansoň
 • gyzmanyň
 • gyzmasa
 • gyzmasam
 • gyzmasy
 • gyzmasyn
 • gyzmasynda
 • gyzmaz
 • gyzmazlygy
 • gyzmazlyk
 • gyzmaýan
 • gyzmaýar
 • gyzmaýarlar
 • gyzmaň
 • gyzmyş
 • gyzsa
 • gyzyp
 • gyzypdy
 • gyzypdyr
 • gyzyň
 • gyzýan
 • gyzýandygyny
 • gyzýanlygy
 • gyzýanlygydyr
 • gyzýany
 • gyzýanyny
 • gyzýança
 • gyzýar
 • gyzýardy
 • gyzýarlar