gyzgyn sypat

 1. Sowuk däl, örän yssy; ýokary temperatura.

  • Gyzgynyň ýok, Ýagmyr, me, atyr ysga! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Zawodyň esasy agregaty bolan pejiň gyzgyny ýokary dereje ýetip ýarylypdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Gündiziň gyzgyn howry sowlup, gije salkynlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyzgyn epgek sepe bilmez gurakçylyk tohumyny. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gyzgyn çaý. Gyzgyn suw.

 2. seret gyzgalaňly

  • Şol adamlar gyzgyn söweşden-de gaýtjak adamlar däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk olaryň gyzgyn jedellerini eşidende: --Bu nähili güýç? -- diýip oýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dükanda gyzgyn söwda gidýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bularyň arasynda gürrüň has gyzgyn barýarka Jemal geldi. (A. Gowşudow, Eserler)

gany gyzgyn

seret gan

 • Gadam örän ýaş ýigit, gany gyzgyn ýigit. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan Ogly)

gyzgyn ganly

seret gany gyzgyn

 • Gyzgyn ganly adam sähelçe bir zaga gaharlanýar. («Türkmen pýesalary»)

üstünden gyzgyn suw guýlan ýaly bolmak

seret suw

 • Meniň üstümden gyzgyn suw guýlan ýaly boldy, inim jigläp gitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)