gytaklamak işlik

[gy:taklamak]

Gytak ýöremek, aýlanybrak ýöräp ýakynlaşmak, gabatlap golaýlaşmak.

  • Ozaldan düzgün eden düýe, her wagt bir agzyny ota urup, keýiklere tarap gytaklap ugrady.

gytaklap seretmek

Gözüň bir ýan çeti bilen seretmek.

  • Näme, beýle maňa gytaklap seredýärsiň!