gysym

Eliňi ýumanyňda, eliň içinde emele gelýän boşluk.

  • On rupiýany gysymyna jyňňyrdadyp guýandan soň, serpik ýaňadandan has giňräk açyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

bir gysym

Bir gysyma sygar ýaly; inçe.

  • Bir gysym bedejikleri bolsa-da paýlaşar ekenler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Onuň bir gysym topragyny men öz göwremiň bir agzasyna deňeýän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Murtlary bir gysym, gözleri ala. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Onuň bili bir gysymdy.

bir gysym bolmak

  1. Gaty horlanmak, hor görünmek; kiçijik görünmek.

  2. Düýrükmek.

    • Bir gysym bolup, zyrmyrlyp barýan elguşy ýigitleriň ikisiniň-de ünsüni özüne çekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gysymyňda saklamak

Biriniň erkini öz ygtyýaryňa almak, erk taýdan özüňe garaşly etmek.

  • Ol meni öňki çykaran gyzlary ýaly gysymynyň içinde saklajak bolýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)