gyrymsy

Her tüýsli kelte boýly (agaç we ş. m.).

  • Jigitler gyrymsy gara ojary, olaryň töňňelerini üýşürip, ullakan ot ýakdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyrymsy agaçlaryň emele getiren gür tokaýy bilen ýörer diýip çaklapdy. («Mydam taýýar» gazeti)