gyrylmak işlik

 1. Kesilmek, ýolunmak, üzülmek.

  • Onuň üstünden guş bolup uçsaň, ganatyň gyryljak. (Myraly)

  • Ondan soň olar gyrlan zynjyry seplemäge başladylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gyryk çykmak, bogulmak, garjaşmak (ses hakynda).

  • Sesiň gyrlypdyr.

 3. Köpçülikleýin ölmek, ölüp gutarmak.

  • Gyrylýanlar, yzyna çekilýen otrýadlar barada Çernyşowyň ştabyna yzly-yzyna aýylganç habarlar gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyşyna bir siňek hem galman gyrlar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyrylmak - gyrlar, gyrlypdyr.